Learning English at ILA Bien Hoa

ILA has 30 centres across Vietnam, in HCMC, Hanoi, Da Nang, Bien Hoa, Binh Duong and Vung Tau. Find the closest centre to you.